Developed by JoomVision.com

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn
Thông báo - Chiêu sinh

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGOẠI NGỮ THÁNG 5

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator2 Thứ tư, 08 Tháng 5 2024 16:44

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP AVCB THÁNG 05/2024

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

AVCB100

7h45 – 9h15

Thứ 2 – 4 -6

13/05/2024

AVCB101

9h30 – 11h00

 Thứ 2 – 4 -6

13/05/2024

AVCB102

14h30 – 16h00

Thứ 2 – 4 -6

13/05/2024

AVCB103

16h15- 17h45

Thứ 2 – 4 -6

13/05/2024

AVCB104

7h45 – 9h15

Thứ 3 - 5

14/05/2024

AVCB105

9h30 – 11h00

Thứ 3 - 5

14/05/2024

AVCB106

14h30 – 16h00

Thứ 3 - 5

14/05/2024

AVCB107

16h15 – 17h45

Thứ 3 - 5

14/05/2024

AVCB108

7h45 – 10h45

Thứ 6

17/05/2024

AVCB109

14h30 – 17h00

Thứ 6

17/05/2024

AVCB110

18h00 – 19h30

Thứ 2 – 4

13/05/2024

AVCB111

19h30 – 21h00

Thứ 2 – 4

13/05/2024

AVCB112

18h00 – 19h30

Thứ 3 -5

14/05/2024

AVCB113

19h30 – 21h00

Thứ 3 - 5

14/05/2024

AVCB114

7h30 – 9h00

Thứ 7 – CN

11/05/2024

AVCB116

14h30 – 16h00

Thứ 7 - CN

18/05/2024

AVCB117

16h30 – 18h00

Thứ 7 - CN

18/05/2024

AVCB118

18h00 – 19h30

Thứ 7 - CN

18/05/2024

AVCB119

19h45 – 21h15

Thứ 7 - CN

11/05/2024

AVCB120

19h15 – 21h15

Thứ 6

17/05/2024

AV Mất gốc

14h30 – 16h00

Thứ 3 - 5

14/05/2024

AV Mất gốc

14h30 – 16h00

Thứ 2 – 4 - 6

13/05/2024

AVCB115

9h00 – 10h30

Thứ 7 – CN

18/05/2024

Anh Văn Phật Giáo

09h00- 10h30

Thứ 7, CN

18/05/2024

English Club

09h00 – 11h30

Thứ 7 - CN

Sinh hoạt hàng tuần

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP LS THÁNG 05/2024

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

LS100

07h45 – 09h15

Thứ 2 – 4 - 6

13/05/2024

LS101

09h30 – 11h00

Thứ 2 – 4 - 6

13/05/2024

LS102

14h30 – 16h00

Thứ 2 – 4 - 6

13/05/2024

LS103

16h15 – 17h45

Thứ 2 – 4 - 6

13/05/2024

LS104

07h45 – 09h15

Thứ 3 – 5

14/05/2024

LS105

09h30 – 11h00

Thứ 3 – 5

14/05/2024

LS106

14h30 – 16h30

Thứ 3 – 5

14/05/2024

LS107

16h15 – 17h45

Thứ 3 – 5

14/05/2024

LS108

07h45 – 10h45

Thứ 6

17/05/2024

LS109

14h30 – 17h30

Thứ 6

17/05/2024

LS110

18h00- 19h30

Thứ 2 – 4

13/05/2024

LS111

19h45 – 21h15

Thứ 2 – 4

13/05/2024

LS112

18h00 – 19h30

Thứ 3 – 5

14/05/2024

LS113

19h45 – 21h15

Thứ 3 – 5

14/05/2024

LS114

07h30 – 09h00

Thứ 7 – CN

11/05/2024

LS115

09h00 – 10h30

Thứ 7 – CN

18/05/2024

LS116

14h30 – 16h00

Thứ 7 – CN

18/05/2024

LS117

16h30 – 18h00

Thứ 7 – CN

18/05/2024

LS118

18h00 – 19h30

Thứ 7 – CN

18/05/2024

LS119

19h45 – 21h15

Thứ 7 – CN

18/05/2024

LS120

19h15 – 21h15

Thứ 6

17/05/2024

LS121

18h30-19h45

Thứ 7, CN

11/05/2024

IELTS 6.5

18h00 – 19h30

Thứ 2 – 4 - 6

22/05/2024

IELTS 5.0

18h- 20h00

Thứ 7, CN

11/05/2024

AV Mất gốc

16h30 – 18h00

Thứ 7 – CN

18/05/2024

AV Mất gốc

14h30 – 16h00

Thứ 7 – CN

18/05/2024

AV Mất gốc

19h30- 21h00

Thứ 7, CN

11/05/2024

English Club

09h00 – 11h30

Thứ 7 – CN

Sinh hoạt hàng tuần

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP HOA CƠ BẢN THÁNG 05/2024

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

Hoa 100

07h45 – 09h15

Thứ 2 – 4 - 6

20/05/2024

Hoa 101

18h00 – 19h30

Thứ 2 – 4 - 6

20/05/2024

Hoa 102

14h30 – 16h00

Thứ 2 – 4 - 6

20/05/2024

Hoa 103

16h15 – 17h45

Thứ 2 – 4 - 6

20/05/2024

Hoa 104

07h45 – 09h15

Thứ 3 - 5

23/05/2024

Hoa 105

18h00 – 19h30

Thứ 3 - 5

23/05/2024

Hoa 106

14h30 – 16h30

Thứ 3 - 5

23/05/2024

Hoa 107

16h15 – 17h45

Thứ 3 - 5

23/05/2024

Hoa 108

07h30 – 09h00

Thứ 7 - CN

11/05/2024

Hoa 109

14h30 – 17h30

Thứ 7 - CN

18/05/2024

Hoa 110

09h00 – 10h30

Thứ 7 - CN

11/05/2024

Hoa 111

16h15 – 17h45

Thứ 7 - CN

11/05/2024

Hoa 112

18h00 – 19h30

Thứ 7 - CN

19/05/2024

Hoa 113

19h45 – 21h15

Thứ 7 - CN

19/05/2024

Hoa 114

19h15 – 21h15

Thứ 2 – 4 - 6

24/05/2024

Hoa 115

19h30 – 21h15

Thứ 3 - 5

23/05/2024

Hoa 116

19h00 – 21h00

Thứ 6

24/05/2024

Hoa 117

09h30 – 11h00

Thứ 3 - 5

23/05/2024

Hoa 118

18h00 – 21h00

Chủ nhật

19/05/2024

Hoa 1.19

18h00 – 19h30

Thứ 2, 7

20/04/2024

Chinese Club

15h00 – 18h00

Thứ 7

Sinh hoạt hàng tuần

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP NHẬT CƠ BẢN THÁNG 05/2024

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

Nhật 100

07h45 – 09h15

Thứ 2 – 4 - 6

20/05/2024

Nhật 101

09h30 – 11h00

Thứ 2 – 4 - 6

20/05/2024

Nhật 102

14h30 – 16h00

Thứ 2 – 4 - 6

20/05/2024

Nhật 103

16h15 – 17h45

Thứ 2 – 4 - 6

20/05/2024

Nhật 104

07h45 – 09h15

Thứ 3 – 5

21/05/2024

Nhật 105

09h30 – 11h00

Thứ 3 – 5

21/05/2024

Nhật 106

14h30 – 16h30

Thứ 3 – 5

21/05/2024

Nhật 107

16h15 – 17h45

Thứ 3 – 5

21/05/2024

Nhật 108

07h30 – 09h00

Thứ 7 - CN

11/05/2024

Nhật 109

14h30 – 17h30

Thứ 7 - CN

18/05/2024

Nhật 110

09h00 – 10h30

Thứ 7 - CN

18/05/2024

Nhật 111

16h15 – 17h45

Thứ 7 - CN

18/05/2024

Nhật 112

18h00 – 19h30

Thứ 7 - CN

18/05/2024

Nhật 113

19h45 – 21h15

Thứ 7 - CN

18/05/2024

Nhật 114

19h15 – 21h15

Thứ 2 – 4 - 6

24/05/2024

Nhật 115

18h00 – 19h30

Thứ 2 – 4

08/05/2024

Nhật 116

18h00 – 19h30

Thứ 3 – 5

23/05/2024

Nhật 117

19h30 – 21h15

Thứ 3 – 5

23/05/2024

Nhật 118

18h30 – 21h30

Thứ 6

24/05/2024

Nhật 119 (N4)

18h00 – 19h00

Thứ 2 – 4 - 6

24/05/2024

Dạy thư pháp

14h00 – 15h00

Thứ 2 – 4 - 6

06/05/2024

Dạy thư pháp

14h00 – 15h30

Thứ 3 – 5

07/05/2024

Dạy thư pháp

15h00 – 16h30

Thứ 7 - CN

05/05/2024

Japanese Club

18h00 – 19h30

Thứ 7 – CN (GV Nhật)

Sinh hoạt hằng tuần

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP AVTN, ĐỨC, PHÁP, TOEIC THÁNG 05/2024

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

AVTN 1.3

07h30 – 09h00

Thứ 7 - CN

11/05/2024

AVTN 1.0

13h00 – 14h30

Thứ 7 - CN

11/05/2024

AVTN 4.5

09h00 – 10h30

Thứ 7 - CN

11/05/2024

AVTN 6.7

14h30 – 16h00

Thứ 7 - CN

11/05/2024

AVTN 4.51

10h30 – 12h00

Thứ 7 - CN

11/05/2024

Thiết kế đồ họa

18h00 – 19h30

Thứ 3 - 5

Đang chiêu sinh

Thiết kế đồ họa

18h00 – 19h30

Thứ 2 - 4

13/05/2024

Tây Ban Nha

18h – 21h00

Thứ 7

18/05/2024

Tiếng Đức cơ bản

19h15 – 21h15

Thứ 2 - 4

Đang chiêu sinh

Tiếng Pháp cơ bản

08h – 11h

Thứ 7

11/05/2024

Tiếng Pháp cơ bản

16h30 – 18h00

Thứ 7 - CN

18/05/2024

TOEIC 450

08h00 – 11h00

Thứ 6

24/06/2024

TOEIC 450

09h30 – 11h00

Thứ 3, 5

23/05/2024

TOEIC 450

14h30 – 16h00

Thứ 2, 4, 6

24/05/2024

TOEIC 450

14h30 – 16h00

Thứ 3 - 5

23/05/2024

TOEIC 450

08h30 – 11h00

Thứ 2, 4, 6

24/05/2024

TOEIC 450

18h00 -19h30

Thứ 3 - 5

23/05/2024

TOEIC 600

18h00 – 19h30

Thứ 2,4,6

20/05/2024

TOEIC 600

19h30 – 21h00

Thứ 2,4,6

20/05/2024

TOEIC 600

19h30 – 21h00

Thứ 7, CN

18/05/2024

TOEIC 600

18h00 – 19h30

Thứ 7, CN

11/05/2024

TOEIC 600

18h00 – 19h30

Thứ 3, 5

14/05/2024

IELTS 6.0

18h00 – 19h30

Thứ 2,4,6

20/05/2024

TOEIC 600

16h30 – 18h00

Thứ 7, CN

18/05/2024

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP HÀN CƠ BẢN THÁNG 05/2024

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

Hàn 100

09h00 – 10h30

Thứ 7 - CN

18/05/2024

Hàn 101

18h00 – 19h30

Thứ 7 - CN

18/05/2024

Hàn 102

19h15 – 21h15

Thứ 7 - CN

18/05/2024

Hàn 103

16h15 – 17h45

Thứ 2 – 4 – 6

20/05/2024

Hàn 104

18h00 – 19h30

Thứ 2 – 4 – 6

13/05/2024

Hàn 105

19h15 – 21h15

Thứ 2 – 4 – 6

13/05/2024

Hàn 106

19h15 – 21h15

Thứ 3 - 5

23/05/2024

Hàn 107

18h00 – 19h30

Thứ 3 - 5

23/05/2024

 

 

Thông báo tuyển giáo viên và tình nguyện viên tại trung tâm.

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ ba, 29 Tháng 8 2017 17:21

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

Nhằm chắp cánh ước mơ cho các em Học sinh - Sinh viên nghèo hiếu học, không có điều kiện học tập ngoại ngữ, nay trung tâm Ngoại Ngữ & BDVH miễn phí Thiện Nhơn - Chùa Lá Gò Vấp có thông báo gửi đến tất cả các giáo viên và sinh viên của các trường Đại Học - Cao Đẳng có lòng hảo tâm hãy đóng góp một phần công sức của mình vào việc giảng dạy cho các em HS - SV ở đây, để việc học của các em không bị gián đoạn.

hiện tại số lượng học viên đến học ở trung tâm ngày càng gia tăng trong khi đội ngũ giảng viên của trung tâm có giới hạn, nên rất mong nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các giáo viên & sinh viên gần xa chung tay vì sự nghiệp phát triển tương lai của thế hệ con em mình.

Quý thầy cô & các bạn sinh viên có lòng hảo tâm có thể đăng ký trực tiếp giảng dạy & làm trợ giảng cho một trong số các lớp sau: Anh-Hoa-Nhật-Pháp-Hàn-Đức với các khoảng thời gian linh hoạt, được chia ra thành 3 buổi chính như sau:

                                                +Buổi sáng: 7h30-9h, 10h-11h30

                                                +Buổi chiều: 14h30-16h, 16h-17h30

                                                +Buổi tối: 17h30-19h, 19h30-21h

Tùy theo thời gian làm việc & học tập của quý thầy cô & các bạn sinh viên mà thầy cô & các bạn có thể nhận phụ trách lớp học tại chùa có khung giờ hợp với thời gian rảnh rỗi của mình để việc làm, việc học cũng như việc dạy thiện nguyện được song hành một cách thuận lợi, viên thành.

Rất mong nhận được sự chung tay góp sức của quý thầy cô giáo & các bạn sinh viên gần xa.

Thông tin chi tiết hoặc thắc mắc về việc đăng ký dạy thiện nguyện & trợ giảng xin vui lòng liên hệ cho đại diện văn phòng trung tâm Chùa Lá qua số điện thoại: 090 6721 705  (gặp Chú Cường) hoặc gởi thong tin về email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Xin trân trọng cảm ơn!                      

                                                                        TP. Hồ Chí Minh , ngày 28 tháng 9 năm 2017

 

                                                                                    Đại diện văn phòng trung tâm

Một số hình ảnh hoạt động tại Trung Tâm

21175410 1454109344643197 2072229881 n

21175602 1454109311309867 2035153137 n

 

21175709 1454109364643195 561862883 n

21208322 1454109451309853 1940680990 n

21208983 1454109427976522 1180889025 n

21209140 1454109404643191 592631584 n

21208961 1454109471309851 383626738 n

 

21100635 1449796311741167 1191792192 n

21175094 1454077631313035 168220833 n

21175173 1454077734646358 2116184604 n

21175728 1454076607979804 1196619174 n

21175838 1454077611313037 943586870 n

21208727 1454077704646361 601090722 n

21209009 1454077547979710 1125390239 n

21209050 1454077504646381 1517935616 n

                                                                                                

 
 

Thông báo nghỉ Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ bảy, 24 Tháng 12 2016 15:53

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ & BDVH MIỄN PHÍ

THIỆN NHƠN - CHÙA LÁ - GÒ VẤP

_________________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh

______________________

 

           Số: . . . .  /TB-TTNNMP                          Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng  12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán năm 2017

Căn cứ kế hoạch học tập của Trung tâm năm 2016- 2017.

 Ban Điều hành Trung tâm Ngoại ngữ & BDVH miễn phí Thiện Nhơn - Chùa Lá Gò Vấp thông báo đến toàn thể giảng viên và học viên của Trung tâm về việc nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán năm 2017 cụ thể như sau:

  1. I.1.Nghỉ Tết Dương lịch

Toàn thể giảng viên, học viên của Trung tâm được nghỉ Tết Dương lịch vào thứ 7 ngày 31/12/2016 đến hết ngày thứ 2 ngày 02 tháng 01 năm 2017.

Thứ 3 ngày 03/01/2017  trung tâm hoạt động lại bình thường.

  1. I.2.Nghỉ Tết Nguyên Đán

Thời gian nghỉ Tết của giảng viên và học viên tại Trung tâm được bố trí nghỉ từ thứ bảy ngày 14 tháng 01 năm 2017 (nhằm ngày 17 tháng 12 âm lịch), đến chủ nhật ngày 12 tháng 02 năm 2017 (nhằm ngày 16 tháng 01 âm lịch).

Từ thứ hai ngày 13 tháng 02 năm 2017 (ngày 17 tháng 01 âm lịch) tất cả các hoạt động giảng dạy của giáo viên và học viên tại Trung tâm được trở lại bình thường theo kế hoạch của năm học.Toàn thể giảng viên và học viên của Trung tâm thực hiện đúng theo thông báo này.

Ngày 10/02/2017 Dương Lịch  các bạn  đăng ký học bình thường tại phòng giáo vụ.

 

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ & BDVH MIỄN PHÍ

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

 

 

 

 

Thích Nhuận Tâm

 
 

THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊN VÀ SINH VIÊN LÀM TRỢ GIẢNG.

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ ba, 05 Tháng 4 2016 11:43

Nhằm chắp cánh ước mơ cho các em Học sinh - Sinh viên nghèo hiếu học, không có điều kiện học tập ngoại ngữ, nay trung tâm Ngoại Ngữ & BDVH miễn phí Thiện Nhơn - Chùa Lá Gò Vấp có thông báo gửi đến tất cả các giáo viên và sinh viên của các trường Đại Học - Cao Đẳng có lòng hảo tâm hãy đóng góp một phần công sức của mình vào việc giảng dạy cho các em HS - SV ở đây, để việc học của các em không bị gián đoạn.

hiện tại số lượng học viên đến học ở trung tâm ngày càng gia tăng trong khi đội ngũ giảng viên của trung tâm có giới hạn, nên rất mong nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các giáo viên & sinh viên gần xa chung tay vì sự nghiệp phát triển tương lai của thế hệ con em mình.

Quý thầy cô & các bạn sinh viên có lòng hảo tâm có thể đăng ký trực tiếp giảng dạy & làm trợ giảng cho một trong số các lớp sau: Anh-Hoa-Nhật-Pháp-Hàn-Đức với các khoảng thời gian linh hoạt, được chia ra thành 3 buổi chính như sau:

                                                +Buổi sáng: 7h30-9h, 10h-11h30

                                                +Buổi chiều: 14h30-16h, 16h-17h30

                                                +Buổi tối: 17h30-19h, 19h30-21h

Tùy theo thời gian làm việc & học tập của quý thầy cô & các bạn sinh viên mà thầy cô & các bạn có thể nhận phụ trách lớp học tại chùa có khung giờ hợp với thời gian rảnh rỗi của mình để việc làm, việc học cũng như việc dạy thiện nguyện được song hành một cách thuận lợi, viên thành.

Rất mong nhận được sự chung tay góp sức của quý thầy cô giáo & các bạn sinh viên gần xa.

Thông tin chi tiết hoặc thắc mắc về việc đăng ký dạy thiện nguyện & trợ giảng xin vui lòng liên hệ cho đại diện văn phòng trung tâm Chùa Lá qua số điện thoại: 090 6721 705  (gặp anh Cường)

Xin trân trọng cảm ơn!                      

                                                                       Một số hình ảnh hoạt động của trung tâm!

12688163 211770552510126 4615481501131340202 n

12308321 191196497890801 2058362927113038879 n

image-f5decd06656f8d4da875965fc22cc142023ddde9ab95c19a7df4e841808e54e1-V

 

 
 

Thông báo đào tạo nghiệp vụ sư phạm Anh Ngữ

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ năm, 29 Tháng 10 2015 09:21

THÔNG BÁO

Trung tâm ngoại ngữ và BDVH miễn phí Thiện Nhơn – Chùa Lá Gò Vấp thông báo cho tất cả các Anh, Chị đang công tác tại công ty và các bạn học viên đang học chuyên ngành sư phạm Anh Ngữ  và đã ra trường cần đào tạo nghiệp vụ sư phạm giảng dạy tại trung tâm và tự tin khi đứng lớp. Nay trung tâm kết hợp với Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM mở lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên môn Anh Ngữ tại Chùa Lá Gò Vấp. Nay Trung Tâm thông báo đến tất cả anh chị và các bạn học viên có nhu cầu vui lòng đăng ký trực tiếp tại phòng giáo vụ trung tâm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0906.721.705 ( Chú Cường)

Thời gian học trung tâm sẽ thông báo sau, khi các bạn đã đăng ký đủ lớp và thống nhất giờ học cố định.

2013-09-09-353a 12014-11-16 19.31.12

Hình ảnh lớp học Nhật Ngữ và Anh Ngữ tại trung tâm ngoại ngữ Miễn Phí Thiện Nhơn

 
 

Trang 1 trong tổng số 17

You are here: Home Thông báo - Chiêu sinh
Green Blue Orange Back to Top