Developed by JoomVision.com

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGOẠI NGỮ THÁNG 5

PDF.InEmail

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP AVCB THÁNG 05/2024

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

AVCB100

7h45 – 9h15

Thứ 2 – 4 -6

13/05/2024

AVCB101

9h30 – 11h00

 Thứ 2 – 4 -6

13/05/2024

AVCB102

14h30 – 16h00

Thứ 2 – 4 -6

13/05/2024

AVCB103

16h15- 17h45

Thứ 2 – 4 -6

13/05/2024

AVCB104

7h45 – 9h15

Thứ 3 - 5

14/05/2024

AVCB105

9h30 – 11h00

Thứ 3 - 5

14/05/2024

AVCB106

14h30 – 16h00

Thứ 3 - 5

14/05/2024

AVCB107

16h15 – 17h45

Thứ 3 - 5

14/05/2024

AVCB108

7h45 – 10h45

Thứ 6

17/05/2024

AVCB109

14h30 – 17h00

Thứ 6

17/05/2024

AVCB110

18h00 – 19h30

Thứ 2 – 4

13/05/2024

AVCB111

19h30 – 21h00

Thứ 2 – 4

13/05/2024

AVCB112

18h00 – 19h30

Thứ 3 -5

14/05/2024

AVCB113

19h30 – 21h00

Thứ 3 - 5

14/05/2024

AVCB114

7h30 – 9h00

Thứ 7 – CN

11/05/2024

AVCB116

14h30 – 16h00

Thứ 7 - CN

18/05/2024

AVCB117

16h30 – 18h00

Thứ 7 - CN

18/05/2024

AVCB118

18h00 – 19h30

Thứ 7 - CN

18/05/2024

AVCB119

19h45 – 21h15

Thứ 7 - CN

11/05/2024

AVCB120

19h15 – 21h15

Thứ 6

17/05/2024

AV Mất gốc

14h30 – 16h00

Thứ 3 - 5

14/05/2024

AV Mất gốc

14h30 – 16h00

Thứ 2 – 4 - 6

13/05/2024

AVCB115

9h00 – 10h30

Thứ 7 – CN

18/05/2024

Anh Văn Phật Giáo

09h00- 10h30

Thứ 7, CN

18/05/2024

English Club

09h00 – 11h30

Thứ 7 - CN

Sinh hoạt hàng tuần

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP LS THÁNG 05/2024

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

LS100

07h45 – 09h15

Thứ 2 – 4 - 6

13/05/2024

LS101

09h30 – 11h00

Thứ 2 – 4 - 6

13/05/2024

LS102

14h30 – 16h00

Thứ 2 – 4 - 6

13/05/2024

LS103

16h15 – 17h45

Thứ 2 – 4 - 6

13/05/2024

LS104

07h45 – 09h15

Thứ 3 – 5

14/05/2024

LS105

09h30 – 11h00

Thứ 3 – 5

14/05/2024

LS106

14h30 – 16h30

Thứ 3 – 5

14/05/2024

LS107

16h15 – 17h45

Thứ 3 – 5

14/05/2024

LS108

07h45 – 10h45

Thứ 6

17/05/2024

LS109

14h30 – 17h30

Thứ 6

17/05/2024

LS110

18h00- 19h30

Thứ 2 – 4

13/05/2024

LS111

19h45 – 21h15

Thứ 2 – 4

13/05/2024

LS112

18h00 – 19h30

Thứ 3 – 5

14/05/2024

LS113

19h45 – 21h15

Thứ 3 – 5

14/05/2024

LS114

07h30 – 09h00

Thứ 7 – CN

11/05/2024

LS115

09h00 – 10h30

Thứ 7 – CN

18/05/2024

LS116

14h30 – 16h00

Thứ 7 – CN

18/05/2024

LS117

16h30 – 18h00

Thứ 7 – CN

18/05/2024

LS118

18h00 – 19h30

Thứ 7 – CN

18/05/2024

LS119

19h45 – 21h15

Thứ 7 – CN

18/05/2024

LS120

19h15 – 21h15

Thứ 6

17/05/2024

LS121

18h30-19h45

Thứ 7, CN

11/05/2024

IELTS 6.5

18h00 – 19h30

Thứ 2 – 4 - 6

22/05/2024

IELTS 5.0

18h- 20h00

Thứ 7, CN

11/05/2024

AV Mất gốc

16h30 – 18h00

Thứ 7 – CN

18/05/2024

AV Mất gốc

14h30 – 16h00

Thứ 7 – CN

18/05/2024

AV Mất gốc

19h30- 21h00

Thứ 7, CN

11/05/2024

English Club

09h00 – 11h30

Thứ 7 – CN

Sinh hoạt hàng tuần

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP HOA CƠ BẢN THÁNG 05/2024

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

Hoa 100

07h45 – 09h15

Thứ 2 – 4 - 6

20/05/2024

Hoa 101

18h00 – 19h30

Thứ 2 – 4 - 6

20/05/2024

Hoa 102

14h30 – 16h00

Thứ 2 – 4 - 6

20/05/2024

Hoa 103

16h15 – 17h45

Thứ 2 – 4 - 6

20/05/2024

Hoa 104

07h45 – 09h15

Thứ 3 - 5

23/05/2024

Hoa 105

18h00 – 19h30

Thứ 3 - 5

23/05/2024

Hoa 106

14h30 – 16h30

Thứ 3 - 5

23/05/2024

Hoa 107

16h15 – 17h45

Thứ 3 - 5

23/05/2024

Hoa 108

07h30 – 09h00

Thứ 7 - CN

11/05/2024

Hoa 109

14h30 – 17h30

Thứ 7 - CN

18/05/2024

Hoa 110

09h00 – 10h30

Thứ 7 - CN

11/05/2024

Hoa 111

16h15 – 17h45

Thứ 7 - CN

11/05/2024

Hoa 112

18h00 – 19h30

Thứ 7 - CN

19/05/2024

Hoa 113

19h45 – 21h15

Thứ 7 - CN

19/05/2024

Hoa 114

19h15 – 21h15

Thứ 2 – 4 - 6

24/05/2024

Hoa 115

19h30 – 21h15

Thứ 3 - 5

23/05/2024

Hoa 116

19h00 – 21h00

Thứ 6

24/05/2024

Hoa 117

09h30 – 11h00

Thứ 3 - 5

23/05/2024

Hoa 118

18h00 – 21h00

Chủ nhật

19/05/2024

Hoa 1.19

18h00 – 19h30

Thứ 2, 7

20/04/2024

Chinese Club

15h00 – 18h00

Thứ 7

Sinh hoạt hàng tuần

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP NHẬT CƠ BẢN THÁNG 05/2024

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

Nhật 100

07h45 – 09h15

Thứ 2 – 4 - 6

20/05/2024

Nhật 101

09h30 – 11h00

Thứ 2 – 4 - 6

20/05/2024

Nhật 102

14h30 – 16h00

Thứ 2 – 4 - 6

20/05/2024

Nhật 103

16h15 – 17h45

Thứ 2 – 4 - 6

20/05/2024

Nhật 104

07h45 – 09h15

Thứ 3 – 5

21/05/2024

Nhật 105

09h30 – 11h00

Thứ 3 – 5

21/05/2024

Nhật 106

14h30 – 16h30

Thứ 3 – 5

21/05/2024

Nhật 107

16h15 – 17h45

Thứ 3 – 5

21/05/2024

Nhật 108

07h30 – 09h00

Thứ 7 - CN

11/05/2024

Nhật 109

14h30 – 17h30

Thứ 7 - CN

18/05/2024

Nhật 110

09h00 – 10h30

Thứ 7 - CN

18/05/2024

Nhật 111

16h15 – 17h45

Thứ 7 - CN

18/05/2024

Nhật 112

18h00 – 19h30

Thứ 7 - CN

18/05/2024

Nhật 113

19h45 – 21h15

Thứ 7 - CN

18/05/2024

Nhật 114

19h15 – 21h15

Thứ 2 – 4 - 6

24/05/2024

Nhật 115

18h00 – 19h30

Thứ 2 – 4

08/05/2024

Nhật 116

18h00 – 19h30

Thứ 3 – 5

23/05/2024

Nhật 117

19h30 – 21h15

Thứ 3 – 5

23/05/2024

Nhật 118

18h30 – 21h30

Thứ 6

24/05/2024

Nhật 119 (N4)

18h00 – 19h00

Thứ 2 – 4 - 6

24/05/2024

Dạy thư pháp

14h00 – 15h00

Thứ 2 – 4 - 6

06/05/2024

Dạy thư pháp

14h00 – 15h30

Thứ 3 – 5

07/05/2024

Dạy thư pháp

15h00 – 16h30

Thứ 7 - CN

05/05/2024

Japanese Club

18h00 – 19h30

Thứ 7 – CN (GV Nhật)

Sinh hoạt hằng tuần

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP AVTN, ĐỨC, PHÁP, TOEIC THÁNG 05/2024

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

AVTN 1.3

07h30 – 09h00

Thứ 7 - CN

11/05/2024

AVTN 1.0

13h00 – 14h30

Thứ 7 - CN

11/05/2024

AVTN 4.5

09h00 – 10h30

Thứ 7 - CN

11/05/2024

AVTN 6.7

14h30 – 16h00

Thứ 7 - CN

11/05/2024

AVTN 4.51

10h30 – 12h00

Thứ 7 - CN

11/05/2024

Thiết kế đồ họa

18h00 – 19h30

Thứ 3 - 5

Đang chiêu sinh

Thiết kế đồ họa

18h00 – 19h30

Thứ 2 - 4

13/05/2024

Tây Ban Nha

18h – 21h00

Thứ 7

18/05/2024

Tiếng Đức cơ bản

19h15 – 21h15

Thứ 2 - 4

Đang chiêu sinh

Tiếng Pháp cơ bản

08h – 11h

Thứ 7

11/05/2024

Tiếng Pháp cơ bản

16h30 – 18h00

Thứ 7 - CN

18/05/2024

TOEIC 450

08h00 – 11h00

Thứ 6

24/06/2024

TOEIC 450

09h30 – 11h00

Thứ 3, 5

23/05/2024

TOEIC 450

14h30 – 16h00

Thứ 2, 4, 6

24/05/2024

TOEIC 450

14h30 – 16h00

Thứ 3 - 5

23/05/2024

TOEIC 450

08h30 – 11h00

Thứ 2, 4, 6

24/05/2024

TOEIC 450

18h00 -19h30

Thứ 3 - 5

23/05/2024

TOEIC 600

18h00 – 19h30

Thứ 2,4,6

20/05/2024

TOEIC 600

19h30 – 21h00

Thứ 2,4,6

20/05/2024

TOEIC 600

19h30 – 21h00

Thứ 7, CN

18/05/2024

TOEIC 600

18h00 – 19h30

Thứ 7, CN

11/05/2024

TOEIC 600

18h00 – 19h30

Thứ 3, 5

14/05/2024

IELTS 6.0

18h00 – 19h30

Thứ 2,4,6

20/05/2024

TOEIC 600

16h30 – 18h00

Thứ 7, CN

18/05/2024

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP HÀN CƠ BẢN THÁNG 05/2024

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

Hàn 100

09h00 – 10h30

Thứ 7 - CN

18/05/2024

Hàn 101

18h00 – 19h30

Thứ 7 - CN

18/05/2024

Hàn 102

19h15 – 21h15

Thứ 7 - CN

18/05/2024

Hàn 103

16h15 – 17h45

Thứ 2 – 4 – 6

20/05/2024

Hàn 104

18h00 – 19h30

Thứ 2 – 4 – 6

13/05/2024

Hàn 105

19h15 – 21h15

Thứ 2 – 4 – 6

13/05/2024

Hàn 106

19h15 – 21h15

Thứ 3 - 5

23/05/2024

Hàn 107

18h00 – 19h30

Thứ 3 - 5

23/05/2024

 

You are here: Home Thông báo - Chiêu sinh THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGOẠI NGỮ THÁNG 5
Green Blue Orange Back to Top