Developed by JoomVision.com

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9/2016

PDF.InEmail

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ & BDVH MIỄN PHÍ

THIỆN NHƠN - CHÙA LÁ - GÒ VẤP

_________________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

 

           Số: . . . .  /TB-TTNNMP                          Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng  08 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09 năm 2016

Căn cứ kế hoạch học tập của Trung tâm năm 2015- 2016.

 Ban Điều hành Trung tâm Ngoại ngữ & BDVH miễn phí Thiện Nhơn - Chùa Lá Gò Vấp thông báo đến toàn thể giảng viên và học viên của Trung tâm về việc nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09 năm 2016 cụ thể như sau:

 1.Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9/2016

Toàn thể giảng viên, học viên của Trung tâm được nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09 vào thứ 6 ngày 02/09/2016 đến hết chủ nhật ngày 04 tháng 09 năm 2016.

Thứ 2 ngày 05/09/2016  trung tâm hoạt động lại bình thường.

.

 

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ & BDVH MIỄN PHÍ

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

 

 

 

 

Thích Nhuận Tâm

 


 

You are here: Home Category Blog Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9/2016
Green Blue Orange Back to Top