Developed by JoomVision.com

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Thông báo khai giảng các lớp ngoại ngữ tháng 9

PDF.InEmail

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

Câu lạc bộ tiếng Hoa

16h - 18h

Chủ Nhật

Sinh hoạt hàng tuần

Hoa 1.05

18h - 19h30

Thứ 3. 5

31/10/2023

Tiếng Pháp Cơ Bản

16h00 - 18h00

Chủ Nhật

15/10/2023

Tiếng Pháp Cơ Bản

08h00 - 10h00

Thứ 7

Đang chiêu sinh

Anh văn Mất Gốc

18h - 19h30

Thứ 2, 4, 6

18/09/2023

Anh Văn Mất Gốc

18h – 19h30

Thứ 7, CN

16/09/2023

Anh Văn Mất Gốc

19h - 21h30

Thứ 6

22/09/2023

Anh Văn Mất Gốc

19h30– 21h00

Thứ 7, CN

16/09/2023

Anh Văn Giao Tiếp

14h - 17h

Thứ 4

Hàng Tuần

Anh Văn Mất Gốc

09h00 - 11h

Thứ 7, CN

17/09/2023

AVMG 1.04

07h00- 08h30

Thứ 3, 5

10/10/2023

TOEIC 600

18h- 19h30

Thứ 7, CN

16/09/2023

Anh văn mất gốc

19h00 - 21h

Thứ 6, Chủ Nhật

23/09/2023

Tiếng Anh Online

18h -19h30

Thứ 2 ,6

22/09/2023

Tiếng Thái Lan

15h - 17h

Chủ Nhật

Đang chiêu sinh

IELTS 4.5

14h - 16h

Thứ 2,4

20/09/2023

IELTS 4.5

18h - 19h30

Thứ 2,4

20/09/2023

TOEIC 600

19h30 - 21h00

Thứ 7, CN

Đang chiêu sinh

Hoa 111

16h15 – 17h45

Thứ 7 - CN

22/09/2023

Hoa 112

18h00 – 19h30

Thứ 7 - CN

16/09/2023

Hoa 1.04

07h30-09h00

Thứ 3, 5

24/10/2023

Hàn 1.06

19h30- 21h00

Thứ 3, 5

24/10/2023

Tây Ban Nha

19h30 -21h

Thứ 2,4

02/10/2023

PHOTOSHOP CƠ BẢN

18h - 19h30

Thứ 2,4

13/11/2023

Anh Văn Mất Gốc

19h30-21h

Thứ 2, 4

15/10/2023

Nhật 114

19h15 – 21h15

Thứ 2 – 4 - 6

20/09/2023

TOEIC 450

18h-19h30

Thứ 3, 5

Đang chiêu sinh

TOEIC 450

19h30 - 21h00

Thứ 4,6

Đang chiêu sinh

AVCB100

7h45 – 9h15

Thứ 2 – 4 -6

25/09/2023

AVCB101

9h30 – 11h00

Thứ 2 – 4 -6

25/09/2023

AVCB102

14h30 – 16h00

Thứ 2 – 4 -6

25/09/2023

AVCB103

16h15- 17h45

Thứ 2 – 4 -6

25/09/2023

AVCB104

7h45 – 9h15

Thứ 3 – 5

26/09/2023

AVCB105

9h30 – 11h00

Thứ 3 – 5

26/09/2023

AVCB106

14h30 – 16h00

Thứ 3 – 5

26/09/2023

AVCB107

16h15 – 17h45

Thứ 3 – 5

26/09/2023

AVCB108

7h45 – 10h45

Thứ 6

29/09/2023

AVCB109

14h30 – 17h00

Thứ 6

29/09/2023

AV Mất Gốc

18h00 – 19h30

Thứ 2 – 4

25/09/2023

AVCB111

19h30 – 21h00

Thứ 2 – 4

25/09/2023

AVCB112

18h00 – 19h30

Thứ 3 -5

26/09/2023

AVCB113

19h30 – 21h00

Thứ 3 – 5

26/09/2023

AVCB114

7h30 – 9h00

Thứ 7 – CN

30/09/2023

AVCB116

14h30 – 16h00

Thứ 7 - CN

30/09/2023

AVCB117

16h30 – 18h00

Thứ 7 - CN

30/09/2023

AVCB118

18h00 – 19h30

Thứ 7 - CN

30/09/2023

AVCB119

19h45 – 21h15

Thứ 7 - CN

30/09/2023

AVCB120

19h15 – 21h15

Thứ 6

29/09/2023

AV Mất gốc

14h30 – 16h00

Thứ 3 – 5

26/09/2023

AV Mất gốc

14h30 – 16h00

Thứ 2 – 4 - 6

25/09/2023

AVCB115

9h00 – 10h30

Thứ 7 – CN

30/08/2023

Anh Văn Phật Giáo

09h00- 10h30

Thứ 7, CN

Đang chiêu sinh

English Club

15h00 – 17h00

Thứ 7, CN

Sinh hoạt hàng tuần

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP LS THÁNG 09/2023

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

LS100

07h45 – 09h15

Thứ 2 – 4 - 6

25/09/2023

LS101

09h30 – 11h00

Thứ 2 – 4 - 6

25/09/2023

LS102

14h30 – 16h00

Thứ 2 – 4 - 6

25/09/2023

LS103

16h15 – 17h45

Thứ 2 – 4 - 6

25/09/2023

LS104

07h45 – 09h15

Thứ 3 – 5

26/09/2023

LS105

09h30 – 11h00

Thứ 3 – 5

26/09/2023

LS106

14h30 – 16h30

Thứ 3 – 5

26/09/2023

LS107

16h15 – 17h45

Thứ 3 – 5

26/09/2023

LS108

07h45 – 10h45

Thứ 6

29/09/2023

LS109

14h30 – 17h30

Thứ 6

29/09/2023

LS110

18h00- 19h30

Thứ 2 – 4

25/09/2023

LS111

19h45 – 21h15

Thứ 2 – 4

25/09/2023

LS112

18h00 – 19h30

Thứ 3 – 5

26/09/2023

LS113

19h45 – 21h15

Thứ 3 – 5

26/09/2023

LS114

07h30 – 09h00

Thứ 7 – CN

30/09/2023

LS115

09h00 – 10h30

Thứ 7 – CN

30/09/2023

LS116

14h30 – 16h00

Thứ 7 – CN

30/09/2023

LS117

16h30 – 18h00

Thứ 7 – CN

30/09/2023

LS118

18h00 – 19h30

Thứ 7 – CN

30/09/2023

LS119

19h45 – 21h15

Thứ 7 – CN

30/09/2023

LS120

19h15 – 21h15

Thứ 6

29/09/2023

IELTS 6.5

18h00 – 19h30

Thứ 2 – 4 - 6

Đang chiêu sinh

AV Mất gốc

16h30 – 18h00

Thứ 7 – CN

30/09/2023

AV Mất gốc

14h30 – 16h00

Thứ 7 – CN

30/09/2023

AV Mất gốc

19h30- 21h00

Thứ 7, CN

30/09/2023

English Club

15h00 – 17h00

Thứ 7 – CN

Sinh hoạt hàng tuần

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP HOA CƠ BẢN THÁNG 09/2023

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

Hoa 100

07h45 – 09h15

Thứ 2 – 4 - 6

Đang chiêu sinh

Hoa 101

18h00 – 19h30

Thứ 2 – 4 - 6

Đang chiêu sinh

Hoa 102

14h30 – 16h00

Thứ 2 – 4 - 6

Đang chiêu sinh

Hoa 103

16h15 – 17h45

Thứ 2 – 4 - 6

Đang chiêu sinh

Hoa 104

07h45 – 09h15

Thứ 3 - 5

Đang chiêu sinh

Hoa 105

18h00 – 19h30

Thứ 3 - 5

Đang chiêu sinh

Hoa 106

14h30 – 16h30

Thứ 3 - 5

Đang chiêu sinh

Hoa 107

16h15 – 17h45

Thứ 3 - 5

Đang chiêu sinh

Hoa 108

07h30 – 09h00

Thứ 7 - CN

Đang chiêu sinh

Hoa 109

14h30 – 17h30

Thứ 7 - CN

Đang chiêu sinh

Hoa 110

09h00 – 10h30

Thứ 7 - CN

Đang chiêu sinh

Hoa 111

16h15 – 17h45

Thứ 7 - CN

Đang chiêu sinh

Hoa 112

18h00 – 19h30

Thứ 7 - CN

Đang chiêu sinh

Hoa 113

19h45 – 21h15

Thứ 7 - CN

Đang chiêu sinh

Hoa 114( đã học 3 tháng)

19h15 – 21h15

Thứ 2 - 4 - 6

Đang chiêu sinh

Hoa 115

19h30 – 21h15

Thứ 3 - 5

Đang chiêu sinh

Hoa 116

19h00 – 21h00

Thứ 6

Đang chiêu sinh

Hoa 117

09h30 – 11h00

Thứ 3 - 5

Đang chiêu sinh

Hoa 118

18h00 – 21h00

Chủ nhật

Đang chiêu sinh

Hoa 1.19

18h00 – 19h30

Thứ 2, 7

Đang chiêu sinh

Chinese Club

15h00 – 18h00

Chủ Nhật

Sinh hoạt hàng tuần

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP NHẬT CƠ BẢN THÁNG 09/2023

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

Nhật 100

07h45 – 09h15

Thứ 2 – 4 - 6

Đang chiêu sinh

Nhật 101

09h30 – 11h00

Thứ 2 – 4 - 6

Đang chiêu sinh

Nhật 102

14h30 – 16h00

Thứ 2 – 4 - 6

Đang chiêu sinh

Nhật 103

16h15 – 17h45

Thứ 2 – 4 - 6

Đang chiêu sinh

Nhật 104

07h45 – 09h15

Thứ 3 – 5

Đang chiêu sinh

Nhật 105

09h30 – 11h00

Thứ 3 – 5

Đang chiêu sinh

Nhật 106

14h30 – 16h30

Thứ 3 – 5

Đang chiêu sinh

Nhật 107

16h15 – 17h45

Thứ 3 – 5

Đang chiêu sinh

Nhật 108

07h30 – 09h00

Thứ 7 - CN

Đang chiêu sinh

Nhật 109

14h30 – 17h30

Thứ 7 - CN

Đang chiêu sinh

Nhật 110

09h00 – 10h30

Thứ 7 - CN

Đang chiêu sinh

Nhật 111

16h15 – 17h45

Thứ 7 - CN

Đang chiêu sinh

Nhật 112

18h00 – 19h30

Thứ 7 - CN

Đang chiêu sinh

Nhật 113

19h15 – 21h15

Thứ 7 - CN

09/09/2023

Nhật 114

19h15 – 21h15

Thứ 2 – 4 - 6

20/09/2023

Nhật 115

18h00 – 19h30

Thứ 2 – 4 - 6

Đang chiêu sinh

Nhật 116

18h00 – 19h30

Thứ 3 – 5

Đang chiêu sinh

Nhật 117

19h30 – 21h15

Thứ 3 – 5

Đang chiêu sinh

Nhật 118

18h30 – 21h30

Thứ 6

Đang chiêu sinh

Nhật 119 (N4)

18h00 – 19h00

Thứ 2 – 4 - 6

Đang chiêu sinh

Dạy thư pháp

14h00 – 15h00

Thứ 2 – 4 - 6

Đang chiêu sinh

Dạy thư pháp

14h00 – 15h30

Thứ 3 – 5

Đang chiêu sinh

Dạy thư pháp

15h00 – 16h30

Thứ 7 - CN

Đang chiêu sinh

Japanese Club

18h00 – 19h30

Thứ 7 – CN (GV Nhật)

Sinh hoạt hằng tuần

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP AVTN, ĐỨC, PHÁP, TOEIC THÁNG 08/2023

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

AVTN 1.3

07h30 – 09h00

Thứ 7 - CN

Đang chiêu sinh

AVTN 1.0

13h00 – 14h30

Thứ 7 - CN

Đang chiêu sinh

AVTN 4.5

09h00 – 10h30

Thứ 7 - CN

Đang chiêu sinh

AVTN 6.7

14h30 – 16h00

Thứ 7 - CN

Đang chiêu sinh

AVTN 4.51

10h30 – 12h00

Thứ 7 - CN

Đang chiêu sinh

Thiết kế đồ họa

18h00 – 19h30

Thứ 2 - 4

Đang chiêu sinh

Tây Ban Nha

18h – 21h00

Thứ 6

Đang chiêu sinh

Tiếng Đức cơ bản

16h00 – 18h15

Thứ 7 - CN

Đang chiêu sinh

Tiếng Pháp cơ bản

08h00 – 10h00

Thứ 7

Đang chiêu sinh

TOEIC 450

08h00 – 11h00

Thứ 6

Đang chiêu sinh

TOEIC 450

08h00 – 11h00

Thứ 3, 5

Đang chiêu sinh

TOEIC 450

14h30 – 16h00

Thứ 2, 4, 6

Đang chiêu sinh

TOEIC 450

14h30 – 16h00

Thứ 3 - 5

Đang chiêu sinh

TOEIC 450

08h30 – 11h00

Thứ 2, 4, 6

Đang chiêu sinh

TOEIC 450

18h00 -19h30

Thứ 3 - 5

Đang chiêu sinh

TOEIC 450

18h00 – 19h30

Thứ 7, CN

Đang chiêu sinh

TOEIC 450

19h30 – 21h00

Thứ 7, CN

22/07/2023

TOEIC 450

18h00 – 19h30

Thứ 2 – 4 - 6

17/07/2023

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP HÀN CƠ BẢN THÁNG 09/2023

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

Hàn 100

09h00 – 10h30

Thứ 7 - CN

23/09/2023

Hàn 101

18h00 – 19h30

Thứ 7 - CN

Đang chiêu sinh

Hàn 102

19h15 – 21h15

Thứ 7 - CN

Đang chiêu sinh

Hàn 103

16h15 – 17h45

Thứ 2 – 4 – 6

Đang chiêu sinh

Hàn 104

18h00 – 19h30

Thứ 2 – 4 – 6

Đang chiêu sinh

Hàn 105

19h15 – 21h15

Thứ 2 – 4 – 6

Đang chiêu sinh

Hàn 106

19h15 – 21h15

Thứ 3 - 5

Đang chiêu sinh

Hàn 107

18h00 – 19h30

Thứ 3 - 5

Đang chiêu sinh

 

You are here: Home Thông báo - Chiêu sinh Thông báo khai giảng các lớp ngoại ngữ tháng 9
Green Blue Orange Back to Top