Developed by JoomVision.com

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 5 - 2021

PDF.InEmail

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP AVCB THÁNG 03/2021

 

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

AVCB100

7h45 – 9h15

Thứ 2 – 4 -6

07/05/2021

AVCB101

9h30 – 11h00

Thứ 2 – 4 -6

07/05/2021

AVCB102

14h30 – 16h00

Thứ 2 – 4 -6

07/05/2021

AVCB103

16h15- 17h45

Thứ 2 – 4 -6

07/05/2021

AVCB104

7h45 – 9h15

Thứ 3 - 5

06/05/2021

AVCB105

9h30 – 11h00

Thứ 3 - 5

06/05/2021

AVCB106

14h30 – 16h00

Thứ 3 - 5

06/05/2021

AVCB107

16h15 – 17h45

Thứ 3 - 5

06/05/2021

AVCB108

7h45 – 10h45

Thứ 6

07/05/2021

AVCB109

14h30 – 17h00

Thứ 6

07/05/2021

AVCB110

18h00 – 19h30

Thứ 2 – 4

26/04/2021

AVCB111

19h30 – 21h00

Thứ 2 – 4

26/04/2021

AVCB112

18h00 – 19h30

Thứ 3 -5

27/04/2021

AVCB113

19h30 – 21h00

Thứ 3 - 5

29/04/2021

AVCB114

7h30 – 9h00

Thứ 7 – CN

24/04/2021

AVCB116

14h30 – 16h00

Thứ 7 - CN

24/04/2021

AVCB117

16h30 – 18h00

Thứ 7 - CN

24/04/2021

AVCB118

18h00 – 19h30

Thứ 7 - CN

17/04/2021

AVCB119

19h45 – 21h15

Thứ 7 - CN

24/04/2021

AVCB120

19h15 – 21h15

Thứ 6

07/04/2021

AV Mất gốc

14h30 – 16h00

Thứ 3 - 5

06/05/2021

AV Mất gốc

14h30 – 16h00

Thứ 2 – 4 - 6

07/05/2021

AVCB115

9h00 – 10h30

Thứ 7 – CN

10/04/2021

Anh Văn Phật Giáo

09h00- 10h30

Thứ 7, CN

25/04/2021

English Club

09h00 – 11h30

Thứ 7 - CN

Sinh hoạt hàng tuần

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP LS THÁNG 03/2021

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

LS100

07h45 – 09h15

Thứ 2 – 4 - 6

07/05/2021

LS101

09h30 – 11h00

Thứ 2 – 4 - 6

07/05/2021

LS102

14h30 – 16h00

Thứ 2 – 4 - 6

07/05/2021

LS103

16h15 – 17h45

Thứ 2 – 4 - 6

07/05/2021

LS104

07h45 – 09h15

Thứ 3 – 5

06/05/2021

LS105

09h30 – 11h00

Thứ 3 – 5

06/05/2021

LS106

14h30 – 16h30

Thứ 3 – 5

06/05/2021

LS107

16h15 – 17h45

Thứ 3 – 5

06/05/2021

LS108

07h45 – 10h45

Thứ 6

07/05/2021

LS109

14h30 – 17h30

Thứ 6

07/05/2021

LS110

18h00- 19h30

Thứ 2 – 4

14/04/2021

LS111

19h45 – 21h15

Thứ 2 – 4

14/04/2021

LS112

18h00 – 19h30

Thứ 3 – 5

26/04/2021

LS113

19h45 – 21h15

Thứ 3 – 5

27/04/2021

LS114

07h30 – 09h00

Thứ 7 – CN

24/04/2021

LS115

09h00 – 10h30

Thứ 7 – CN

24/04/2021

LS116

14h30 – 16h00

Thứ 7 – CN

24/04/2021

LS117

16h30 – 18h00

Thứ 7 – CN

24/04/2021

LS118

18h00 – 19h30

Thứ 7 – CN

18/04/2021

LS119

19h45 – 21h15

Thứ 7 – CN

24/04/2021

LS120

19h15 – 21h15

Thứ 6

07/05/2021

IELTS 6.5

18h00 – 19h30

Thứ 2 – 4 - 6

08/03/2021

AV Mất gốc

16h30 – 18h00

Thứ 7 – CN

24/04/2021

AV Mất gốc

14h30 – 16h00

Thứ 7 – CN

24/04/2021

English Club

09h00 – 11h30

Thứ 7 – CN

Sinh hoạt hàng tuần

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP HOA CƠ BẢN THÁNG 03/2021

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

Hoa 100

07h45 – 09h15

Thứ 2 – 4 - 6

14/05/2021

Hoa 101

18h00 – 19h30

Thứ 2 – 4 - 6

10/05/2021

Hoa 102

14h30 – 16h00

Thứ 2 – 4 - 6

14/05/2021

Hoa 103

16h15 – 17h45

Thứ 2 – 4 - 6

14/05/2021

Hoa 104

07h45 – 09h15

Thứ 3 - 5

13/05/2021

Hoa 105

18h00 – 19h30

Thứ 3 - 5

27/05/2021

Hoa 106

14h30 – 16h30

Thứ 3 - 5

13/05/2021

Hoa 107

16h15 – 17h45

Thứ 3 - 5

13/05/2021

Hoa 108

07h30 – 09h00

Thứ 7 - CN

09/05/2021

Hoa 109

14h30 – 17h30

Thứ 7 - CN

16/05/2021

Hoa 110

09h00 – 10h30

Thứ 7 - CN

30/05/2021

Hoa 111

16h15 – 17h45

Thứ 7 - CN

16/05/2021

Hoa 112

18h00 – 19h30

Thứ 7 - CN

16/05/2021

Hoa 113

19h45 – 21h15

Thứ 7 - CN

16/05/2021

Hoa 114

19h15 – 21h15

Thứ 2 - 4

26/05/2021

Hoa 115

19h30 – 21h15

Thứ 3 - 5

27/05/2021

Hoa 116

19h00 – 21h00

Thứ 6

14/05/2021

Hoa 117

09h30 – 11h00

Thứ 3 - 5

08/04/2021

Hoa 118

18h00 – 21h00

Chủ nhật

18/04/2021

Hoa 1.19

18h00 – 19h30

Thứ 2, 7

25/04/2021

Chinese Club

15h00 – 18h00

Thứ 7

Sinh hoạt hàng tuần

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP NHẬT CƠ BẢN THÁNG 03/2021

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

Nhật 100

07h45 – 09h15

Thứ 2 – 4 - 6

14/05/2021

Nhật 101

09h30 – 11h00

Thứ 2 – 4 - 6

14/05/2021

Nhật 102

14h30 – 16h00

Thứ 2 – 4 - 6

14/05/2021

Nhật 103

16h15 – 17h45

Thứ 2 – 4 - 6

14/05/2021

Nhật 104

07h45 – 09h15

Thứ 3 – 5

13/05/2021

Nhật 105

09h30 – 11h00

Thứ 3 – 5

13/05/2021

Nhật 106

14h30 – 16h30

Thứ 3 – 5

13/05/2021

Nhật 107

16h15 – 17h45

Thứ 3 – 5

13/05/2021

Nhật 108

07h30 – 09h00

Thứ 7 - CN

09/05/2021

Nhật 109

14h30 – 17h30

Thứ 7 - CN

09/05/2021

Nhật 110

09h00 – 10h30

Thứ 7 - CN

09/05/2021

Nhật 111

16h15 – 17h45

Thứ 7 - CN

09/05/2021

Nhật 112

18h00 – 19h30

Thứ 7 - CN

09/05/2021

Nhật 113

19h45 – 21h15

Thứ 7 - CN

09/05/2021

Nhật 114

19h15 – 21h15

Thứ 2 – 4

27/05/2021

Nhật 115

18h00 – 19h30

Thứ 2 – 4

27/05/2021

Nhật 116

18h00 – 19h30

Thứ 3 – 5

28/05/2021

Nhật 117

19h30 – 21h15

Thứ 3 – 5

28/05/2021

Nhật 118

18h30 – 21h30

Thứ 6

21/05/2021

Nhật 119 (N4)

18h00 – 19h00

Thứ 2 – 4 - 6

12/05/2021

Dạy thư pháp

14h00 – 15h00

Thứ 2 – 4 - 6

19/03/2021

Dạy thư pháp

14h00 – 15h30

Thứ 3 – 5

23/03/2021

Dạy thư pháp

15h00 – 16h30

Thứ 7 - CN

21/03/2021

Japanese Club

18h00 – 19h30

Thứ 7 – CN (GV Nhật)

Sinh hoạt hằng tuần

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP AVTN, ĐỨC, PHÁP, TOEIC THÁNG 03/2021

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

AVTN 1.3

07h30 – 09h00

Thứ 7 - CN

17/04/2021

AVTN 1.0

13h00 – 14h30

Thứ 7 - CN

17/04/2021

AVTN 4.5

09h00 – 10h30

Thứ 7 - CN

17/04/2021

AVTN 6.7

14h30 – 16h00

Thứ 7 - CN

17/04/2021

AVTN 4.51

10h30 – 12h00

Thứ 7 - CN

17/04/2021

Thiết kế đồ họa

19h30 – 21h00

Thứ 2 - 4

29/03/2021

Tây Ban Nha

16h30 – 18h00

Thứ 7- CN

10/04/2021

Tiếng Đức cơ bản

19h15 – 21h15

Thứ 2 - 4

Đang chiêu sinh

Tiếng Pháp cơ bản

19h15 – 21h15

Thứ 7 - CN

Đang chiêu sinh

TOEIC 450

08h00 – 11h00

Thứ 6

02/04/2021

TOEIC 450

09h30 – 11h00

Thứ 3, 5

22/04/2021

TOEIC 450

14h30 – 16h00

Thứ 2, 4, 6

23/04/2021

TOEIC 450

14h30 – 16h00

Thứ 3 - 5

22/04/2021

TOEIC 450

08h30 – 11h00

Thứ 2, 4, 6

23/04/2021

TOEIC 600

18h00 -19h30

Thứ 3 - 5

08/04/2021

TOEIC 450

18h00 – 19h30

Thứ 7, CN

24/04/2021

TOEIC 450

18h00 – 19h30

Thứ 7, CN

24/04/2021

TOEIC 450

16h30 – 18h00

Thứ 7, CN

17/04/2021

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP HÀN CƠ BẢN THÁNG 03/2021

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

Hàn 100

09h00 – 10h30

Thứ 7 - CN

16/05/2021

Hàn 101

18h00 – 19h30

Thứ 7 - CN

16/05/2021

Hàn 102

19h15 – 21h15

Thứ 7 - CN

16/05/2021

Hàn 103

16h15 – 17h45

Thứ 2 – 4 – 6

20/05/2021

Hàn 104

18h00 – 19h30

Thứ 2 – 4 – 6

20/05/2021

Hàn 105

19h15 – 21h15

Thứ 2 – 4 – 6

15/03/2021

Hàn 106

19h15 – 21h15

Thứ 3 - 5

27/05/2021

Hàn 107( lớp 2)

18h00 – 19h30

Thứ 3 - 5

08/04/2021

You are here: Home Thông báo - Chiêu sinh THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 5 - 2021
Green Blue Orange Back to Top