Developed by JoomVision.com

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÁNG 09-2019

PDF.InEmail

LỚP ANH VĂN CƠ BẢN.

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

Câu Lạc Bộ Anh Văn

08h00 - 11h00

Thứ 7, CN

Sinh hoạt hàng tuần

Câu Lạc Bộ Hoa Văn

14h00 - 16h00

CHỦ NHẬT

Sinh hoạt hàng tuần

AVTN 1.00

07h30 – 09h00

Thứ 7, CN

Đang chiêu sinh

AVTN 1.01

09h00 – 10h30

Thứ 7, CN

Đang chiêu sinh

AVTN 1.02

10h30 – 12h00

Thứ 7, CN

Đang chiêu sinh

AVTN 1.03

13h00 – 14h30

Thứ 7, CN

Đang chiêu sinh

AVTN 1.04

14h30 – 16h00

Thứ 7, CN

Đang chiêu sinh

Anh Văn Cơ Bản 100

07h45 - 09h15

Thứ 2, 4

04/09/2019

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 101

09h30 - 11h00

Thứ 2, 4

04/09/2019

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 102

14h30 - 16h00

Thứ 2, 4

04/09/2019

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 103

16h15 - 17h45

Thứ 2, 4, 6

04/09/2019

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 104

07h45 - 09h15

Thứ 3, 5

27/08/2019

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 105

09h30 - 11h00

Thứ 3, 5

05/09/2019

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ bản 1.06

14h30 - 16h00

Thứ 3, 5

05/09/2019

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 107

16h15 - 17h45

Thứ 3, 5

05/09/2019

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 108

08h00 - 11h00

Thứ 6

06/09/2019

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 109

14h00 - 16h30

Thứ 6

06/09/2019

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.10

07h30 - 09h00

Thứ 7, CN

08/09/2019

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.11

16h30 – 18h00

Thứ 7, CN

08/09/2019

Nhận thêm

Anh Văn Cơ Bản 1.12

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

10/08/2019

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.13

19h30 - 21h00

Thứ 6

06/09/2019

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.14

19h30 - 21h00

Thứ 7, CN

08/09/2019

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản

1.15

19h30 - 21h00

Thứ 3, 5

12/09/2019

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.16

19h30 - 21h00

Thứ 2, 4

11/09/2019

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.17

18h00 – 19h30

Thứ 2,4,6

14/08/2019

Anh Văn Cơ Bản 1.18

18h00 - 19h30

Thứ 3,5

03/10/2019

Nhận thêm học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.19

19h30 - 21h00

Thứ 3, 5

16/05/2019

Anh Văn Cơ Bản Đặc Biệt

9h30- 11h00 

Thứ 6

28/06/2019

NHận thêm 10 học viên

TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LS:Listening anh Speaking

LS 100

08h00 - 09h30

Thứ 2, 4, 6

09/09/2019

Nhận thêm 10

học viên

LS 101

09h30 - 11h00

Thứ 2, 4

09/09/2019

Nhận thêm 10

học viên

LS 102

14h30 - 16h00

Thứ 2, 4

09/09/2019

Nhận thêm 10

học viên

LS 103

16h30 - 18h00

Thứ 2, 4

09/09/2019

Nhận thêm 10

học viên

LS 104

07h30 - 09h00

Thứ 3, 5

10/09/2019

Nhận thêm 10

học viên

LS 105

09h30 - 11h00

Thứ 3, 5

10/09/2019

Nhận thêm 10

Học viên

LS 106

14h30 - 16h00

Thứ 3, 5

10/09/2019

Nhận thêm 10

học viên

LS 107

16h30 - 18h00

Thứ 3, 5

10/09/2019

Nhận thêm 10

học viên

LS 108

18h00 – 19h30

Thứ 3, 5

10/09/2019

Nhận thêm 10

học viên

LS 109

19h30 – 21h00

Thứ 3, 5

10/09/2019

Nhận thêm 10

học viên

LS 110

14h00 - 16h30

Thứ 6

10/06/2019

Nhận thêm 10

học viên

LS 111

19h00 - 21h00

Thứ 6

21/06/2019

Nhận thêm 10

Học viên

LS 112

18h00 - 19h30

Thứ 2, 4, 6

21/06/2019

Nhận thêm 10

học viên

LS 113

13h00 - 14h30

Thứ 2, 4, 6

20/05/2019

Nhận thêm 10

học viên

LS114

13h00 - 14h30

Thứ 3, 5

16/05/2019

Nhận thêm 10

học viên

LS 115

19h30 – 21h00

Thứ 2, 4

09/09/2019

Nhận thêm 10 học viên học viên

LS 117

19h30 – 21h00

Thứ 7, CN

08/09/2019

Nhận thêm 10

học viên

LS 118

16h30 - 18h00

Thứ 7, CN

08/09/2019

Nhận thêm 10 học viên

LS 119

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

08/09/2019

Nhận thêm 10

học viên

LS 1.20

13h00 – 14h30

Thứ 7, CN

08/09/2019

Nhận thêm 10

học viên

LS 1.21

14h30 - 16h00

Thứ 7, CN

08/09/2019

Nhận thêm 10

học viên

LS 1.22

18h00 – 19h30

Thứ 6

01/03/2019

Nhận thêm 10

học viên

 

TOEIC 400

08h00 – 09h30

Thứ 2, 4,6

21/06/2019

Nhận thêm 10

học viên

TOEIC 400

09h30 – 11h00

Thứ 2, 4,6

11/09/2019

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC 350

07h30 – 09h00

Thứ 3, 5

12/09/2019

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC 400

09h30 – 11h00

Thứ 3, 5

12/09/2019

Nhận thêm 10

học viên

TOEIC 400

14h30 – 16h00

Thứ 2, 4, 6

11/09/2019

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC 400

16h30 – 18h00

Thứ 2, 4, 6

11/09/2019

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC 400

14h30 – 16h00

Thứ 3, 5

12/09/2019

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC 400

16h30 – 18h00

Thứ 3, 5

12/09/2019

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC 450

19h00 – 21h30

Thứ 6

08/03/2019

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC 400

18h00 – 19h30

Thứ 3, 5

20/06/2019

Nhận thêm 10 học viên

Tiếng Đức Cơ Bản

19h30 - 21h00

Thứ 3, 5

Đang chiêu sinh

Tiếng Pháp Cơ Bản

19h30 - 21h00

Thứ 2, 4, 6

Đang chiêu sinh

CHIÊU SINH TIẾNG HOA

Hoa 1.00

09h30 – 11h00

Thứ 2, 4, 6

28/06/2019

Nhận thêm 10

học viên

Hoa 1.01

16h30 – 18h00

Thứ 2, 4, 6

24/06/2019

Nhận thêm 10

học viên

Hoa 1.03

16h00 – 17h30

Thứ 2,4,6

Thây Trương Hồng Lăng

01/03/2019

Nhận thêm 10

học viên

Hoa 1.04

18h00 – 19h30

Thứ 2,4,6

Đang chiêu sinh

Hoa 1.05

19h30 – 21h00

Thứ 2,4,6

Đang chiêu sinh

Hoa 1.06

09h30 – 11h00

Thứ 3, 5

27/06/2019

Nhận thêm 10

học viên

Hoa 1.07

14h30 – 16h00

Thứ 3, 5

18/04/2019

Nhận thêm 10

học viên

Hoa 1.08

16h00 – 17h30

Thứ 3, 5

25/06/2019

 

Hoa 1.09

18h00 - 19h30

Hết quyển BoYa 1

Thứ 2,4,6

Thầy Trương Hồng Lăng

18/02/2019

Nhận học viên

Hoa 1.10

19h30 – 21h00

Thứ 3, 5

Đang chiêu sinh

Hoa 1.11

14h30 – 16h00

Thứ 7, CN

Đang chiêu sinh

Hoa 1.12

16h30 – 18h00

Thứ 7, CN

29/06/2019

Nhận thêm 10

học viên

Hoa 1.13

18h00 – 19h30

Thứ 7, CN

Đang chiêu sinh

Hoa 1.14

19h30 – 21h00

Thứ 7, CN

29/06/2019

Nhận thêm 10

học viên

Hoa 1.29

18h00 -19h30

Học bài 7 Giáo Trình Hán NGữ

Thứ 3,5

Thầy Trương Hồng Lăng

19/02/2019

Nhận thêm học viên

Hoa 1.15

16h00 - 17h30

Học bài 15 BoYa 1

Thứ 3, 5

Thầy Trương Hồng Lăng

19/02/2019

Nhận học viên

Hoa 1.30

19h30 - 21h00

Thứ 7, CN

16/12/2018

Nhận học viên

Hoa 1.31

18h00 - 19h30

Thứ 3, 5

Đang chiêu sinh

Hoa 1.32

9h00 - 10h30

Thứ 2,4,6

03/06/2019

Hoa 1.33

16h00 - 17h30

Thứ 2, 4, 6

10/05/2019

Hoa 1.34

18h00 - 19h30

Thứ 2, 4, 6

20/05/2019

Hoa `1.35

19h30 - 21h00

Thứ 2, 4, 6

03/06/2019

Hoa 1.36

9h00 - 10h30

Thứ 7, Cn

24/08/2019

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.37

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

25/05/2019

Hoa 1.38

9h00 - 10h30

Thứ 2,4,6

23/09/2019

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.39

16h00 - 17h30

Thứ 2, 4, 6

12/08/2019

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.40

18h00 - 19h30

Thứ 2, 4, 6

12/08/2019

Hoa 1.41

19h30 - 21h00

Thứ 2, 4, 6

12/08/2019

Hoa 1.42

9h00 - 10h30

Thứ 3, 5

23/07/2019

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.43

16h00 - 17h30

Thứ 3, 5

26/09/2019

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.44

18h00 - 19h30

Thứ 3, 5

23/07/2019

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.45

19h30 - 21h00

Thứ 3, 5

10/09/2019

Hoa 1.46

14h30 - 16h00

Thứ 7, CN

Đang chiêu sinh

Hoa 1.47

16h30 - 18h00

Thứ 7, CN

03/08/2019

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.48

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

20/07/2019

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.49

19h30 - 21h00

Thứ 7, CN

24/08/2019

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.50

18h00 - 19h30

Thứ 2, 4,6

27/09/2019

Nhận thêm học viên

TIẾNG HÀN VÀ TIẾNG NHẬT

Hàn 1.00

09h00 - 10h30

Thứ 7, CN

Đang chiêu sinh

Hàn 1.01

16h30 – 18h00

Thứ 7, CN

Đang chiêu sinh

Hàn 1.02

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

Đang chiêu sinh

Hàn 1.03

19h30 – 21h00

Thứ 7, CN

Đang chiêu sinh

Hàn 1.04

16h30 – 18h00

16h30 – 18h00

20/05/2019

Nhận thêm 10

học viên

Hàn 1.05

18h00 - 19h30

Thứ 2,4,6

Đang chiêu sinh

Hàn 1.06

19h30 – 21h00

Thứ 2,4,6

Đang chiêu sinh

Hàn 1.07

16h00 – 17h30

Thứ 3, 5

21/05/2019

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.08

18h00 – 19h30

Thứ 3, 5

Đang chiêu sinh

Hàn 1.09

19h30 – 21h00

Thứ 3, 5

Đang chiêu sinh

Hàn 1.10

16h30 - 18h00

Thứ 7, CN

25/05/2019

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.11

19h30-21h00

Thứ 2,4,6

10/06/2019

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.12

18h00 - 19h30

Thứ 2, 4, 6

Đang chiêu sinh

Hàn 1.13

19h30- 21h00

Thứ 2, 4, 6

Đang chiêu sinh

Hàn 1.14

18h00 - 19h30

Thứ 3, 5

Đang chiêu sinh

Hàn 1.15

19h30 - 21h00

Thứ 3, 5

27/08/2019

Hàn 1.16

09h00 - 10h30

Thứ 7, CN

07/09/2019

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.17

16h30 - 18h00

Thứ 7, CN

07/09/2019

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.18

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

07/09/2019

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.19

19h30 - 21h00

Thứ 7, CN

07/09/2019

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.00

07h30 - 09h00

Thứ 7, CN

Đang chiêu sinh

Nhật 1.01

09h00 – 10h00

Thứ 7, CN

Đang chiêu sinh

Nhật 1.02

16h30 – 18h00

Thứ 7, CN

Đang chiêu sinh

Nhật 1.05

19h30 - 21h00

Thứ 7, CN

09/03/2019

Nhận thêm 10

học viên

Nhật 1.06

14h30 – 16h00

Thứ 2,4,6

Đang chiêu sinh

Nhật 1.07

16h30 – 18h00

Thứ 2, 4,6

Đang chiêu sinh

Nhật 1.08

18h00 – 19h30

Thứ 2, 4, 6

Đang chiêu sinh

Nhật 1.09

19h30 – 21h00

Thứ 2,4

11/03/2019

Nhận thêm 10

học viên

Nhật 1.10

14h30 – 16h00

Thứ 3, 5

Đang chiêu sinh

Nhật 1.11

16h30 – 18h00

Thứ 3, 5

Đang chiêu sinh

Nhật 1.12

18h00 – 19h30

Thứ 3, 5

18/05/2019

Nhật 1.13

19h30 – 21h00

Thứ 3, 5

26/03/2019

Nhận thêm 10

học viên

Nhật 1.14

19h30 - 21h00

Thứ 2,4

30/09/2019

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.15

19h30 - 21h00

Thứ 3, 5

01/10/2019

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.16

19h30 - 21h00

Thứ 7, CN

05/10/2109

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.17

18h00 - 19h30

Thứ 2, 4, 6

Đang chiêu sinh

Nhật 1.18

18h00 - 19h30

Thứ 3, 5

26/09/2019

Nhật 1.19

07h30 - 09h00

Thứ 7, CN

28/09/2019

Nhật 1.20

09h00 - 10h30

Thứ 7, CN

Đang chiêu sinh

Nhật 1.21

16h30 - 21h00

Thứ 7, CN

24/08/2019

Nhận thêm 10 học viên

AVCB : Anh Văn Cơ Bản

LS : Listening and Speaking ( Tiếng anh giao tiếp nghe và nói)

AVTN : Anh Văn Thiếu Nhi

Lưu Ý : Các bạn học viên theo dõi lịch chiêu sinh trên wedsite trung tâm và đến trực tiếp phòng giáo vụ đăng ký. Khi đi đăng ký mang theo 3 hình thẻ 3*4 và 1 tấm chứng minh nhân dân photo ( không cần công chứng)

Thời gian làm việc từ 7h30 sáng tới 19h30 tối tất cả các ngày trong tuần ( kể cả thứ 7, CN).

You are here: Home Thông báo - Chiêu sinh THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÁNG 09-2019
Green Blue Orange Back to Top