Developed by JoomVision.com

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÁNG 11 - 2017

PDF.InEmail

 

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

Câu Lạc Bộ Anh Văn

08h00 - 11h00

Thứ 7, CN

Sinh hoạt hàng tuần

Câu Lạc Bộ Hoa Văn 

14h00 - 16h00

 CN

    Sinh hoạt hàng tuần

AVTN 1.13

13h00 - 14h30

Thứ 7, CN

Đang chiêu sinh

Anh Văn Cơ Bản 100

07h45 - 09h15

Thứ 2, 4

18/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.01

09h30 - 11h00

Thứ 2, 4

23/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.02

14h30 - 16h00

Thứ 2, 4

18/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.03

16h15 - 17h45

Thứ 2, 4, 6

24/11/2017

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.04

07h45 - 09h15

Thứ 3, 5

24/10/2107

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.05

09h30 - 11h00

Thứ 3, 5

26/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ bản 1.06

14h30 - 16h00

Thứ 3, 5

19/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.07

16h15 - 17h45

Thứ 3, 5

26/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.08

08h00 - 11h00

Thứ 6

27/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.09

14h00 - 16h30

Thứ 6

20/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.10

18h00 - 19h30

Thứ 2, 4, 6

09/ 10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.11

19h30 - 21h00

Thứ 7, CN

29/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 100

08h00 - 09h30

Thứ 2, 4, 6

24/07/2017

Nhận học viên

 

LS 117

07h30 - 09h00

Thứ 2, 4

24/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 118

09h30 - 11h00

Thứ 2, 4

24/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 119

14h30 - 16h00

Th

 

ứ 2, 4

24/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 120

16h30 - 18h00

Thứ 2, 4

24/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 121

07h30 - 09h00

Thứ 3, 5

25/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 122

09h30 - 11h00

Thứ 3, 5

25/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 123

14h30 - 16h00

Thứ 3, 5

25/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 124

16h30 - 18h00

Thứ 3, 5

25/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 125

08h00 - 11h00

Thứ 6

28/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 127

14h00 - 16h30

Thứ 6

28/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 128

19h00 - 21h00

Thứ 6

28/07/2017

Nhận học viên

LS 129

18h00 - 19h30

Thứ 2, 4, 6

24/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS131

13h00 - 14h30

Thứ 2, 4, 6

21/06/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS132

13h00 - 14h30

Thứ 3, 5

22/06/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 133

09h30 - 11h00

Thứ 2, 4

05/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 134

14h00 - 16h00

Thứ 2, 4

24/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 135

09h30 - 11h00

Thứ 3, 5

25/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 136

14h00 - 16h00

Thứ 3, 5

25/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 137

16h30 - 18h00

Thứ 3, 5

25/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.38

16h00 - 17h30

Thứ 2, 4

24/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.39

16h00 - 17h30

Thứ 3, 5

25/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.40

14h30 - 16h00

Thứ 7, CN

12/08/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.41

16h00 - 17h30

Thứ 7, CN

12/08/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.42

13h00 - 14h30

Thứ 2, 4

14/08/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.43

13h00 - 14h30

Thứ 3, 5

15/08/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS1.44

13h00 - 16h00

Thứ 6

18/08/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.45

18h00 - 19h30

Thứ 3, 5

08/08/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.46

16h00 - 17h30

Thứ 2, 4

28/08/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.47

19h30 - 21h00

Thứ 7, CN

26/08/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.48

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

07/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.49

19h00 - 21h00

Thứ 6

27/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 150

19h30 - 21h00

Thứ 3, 5

07/11/2017

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC căn bản  2

9h30 – 11h00

Thứ 3, 5

13/06/2017

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC cấp tốc 1

09h30 - 11h00

Thứ 2, 4, 6

17/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC cấp tốc 2

14h30 - 16h00

Thứ 2, 4, 6

17/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC  cấp tốc 3

14h30 - 16h00

Thứ 3, 5

18/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC căn bản

09h00 - 10h30

Thứ 3, 5

05/09/2017

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC cấp tốc

19h00 - 21h00

Thứ 6

06/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC 400

09h30 - 11h00

Thứ 3, 5

16/11/2017

Nhận thêm 10 học viên

 

 

 

 

Hàn 1.10

19h30 - 21h00

Thứ 7, CN

17/06/2017

Đủ học viên

Hàn 1.11

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

09/07/2017

 

Hàn 1.12

16h00 - 17h30

Thứ 2, 4, 6

21/08/2017

 

Hàn 1.13

18h00 - 19h30

Thứ 3, 5

09/11/2017

Hàn 1.14

16h30 - 18h00

Thứ 2, 4, 6

03/11/2017

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.15

13h00 - 14h30

Thứ 7, CN

11/11/2017

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.16

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

25/11/2017

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.17

18h00 - 19h30

Thứ 2, 4, 6

24/11/2017

Nhận thêm 10 học viên

Hàn Sơ Cấp 2

18h00 - 19h30

Thứ 2, 4, 6

Nhận học viên

22/05/2017

 

Hoa 1.21

16h00 - 18h00

Thứ 3, 5

28/09/2017

Nhận 10 học viên

Hoa 1.22

9h30 - 11h00

Thứ 2, 4, 6

29/09/2017

Nhận 10 học viên

Hoa 1.23

16h00 - 17h30

Thứ 2, 4, 6

27/09/2017

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.24

18h00  - 19h30

Thứ 2, 4, 6

22/09/2017

Đủ học viên

Hoa cấp tốc nghe và nói

20h00 - 21h30

Thứ 2, 4, 6

11/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.26

07h30 - 09h00

Thứ 3, 5

10/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

 

Hoa 1.27

14h00 - 15h30

Thứ 3, 5

10/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.28

14h00 - 15h30

Thứ 2, 4, 6

11/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.29

19h30 - 21h00

Thứ 7, CN

28/10/2017

 

Hoa 1.30

18h00 - 19h30

Thứ 2, 4, 6

13/11/2017

Nhận  thêm 10 học viên

Hoa 2.25

18h00 - 19h30

Thứ 3, 5

02/03/2017

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 2.10

16h00 - 17h30

Thứ 2, 4, 6

Hết bài 15 BOYA

31/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

Hoa Trung Cấp

HSK4

18h00 - 19h30

Thứ 2, 4, 6

31/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.23

09h00 - 10h30

Thứ 7, CN

16/07/2017

 

Nhật 1.24

19h30 - 21h00

Thứ 2,4

21/08/2017

Đủ học viên

Nhật 1.25

14h30 - 16h00

Thứ 2, 4

02/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.26

14h30 - 16h00

Thứ 3, 5

19/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.27

18h00 - 19h30

Thứ 3, 5

14/09/2017

Đủ học viên

Nhật 1.28

16h00 - 17h30

Thứ 7, CN

16/09/2017

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.29

19h30 - 21h00

Thứ 3, 5

07/09/2017

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.30

07h30 - 09h00

Thứ 7, CN

15/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.31

09h00 - 10h30

Thứ 7, CN

05/11/2017

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.32

19h30 - 21h00

Thứ 3, 5

09/11/2017

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.33

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

25/11/2017

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 2.06

16h00 - 17h30

Thứ 7, CN

Học bài 25 Minano Nihongo

22/07/2017

Nhận thêm  học viên

Tiếng Đức Cơ Bản

19h30 – 21h00

Thứ 3, 5

22/08/2017

 

 Tiếng Pháp Cơ Bản 100

19h30 – 21h00

Thứ 2,4,6

24/07/2017

 

AVCB : Anh Văn Cơ Bản

LS : Listening and Speaking ( Tiếng anh giao tiếp nghe và nói)

AVTN : Anh Văn Thiếu Nhi

Lưu Ý : Các bạn học viên theo dõi lịch chiêu sinh trên wedsite trung tâm và đến trực tiếp phòng giáo vụ đăng ký. Khi đi đăng ký mang theo 3 hình thẻ 3*4 và 1 tấm chứng minh nhân dân photo ( không cần công chứng)

 

You are here: Home Thông báo - Chiêu sinh THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÁNG 11 - 2017
Green Blue Orange Back to Top