Developed by JoomVision.com

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ, 30/04; 01/05 năm 2015

PDF.InEmail

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ & BDVH MIỄN PHÍ

THIỆN NHƠN - CHÙA LÁ - GÒ VẤP

_________________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh

______________________

 

           Số: . . . .  /TB-TTNNMP                  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13  tháng  04 năm 2015

 

THÔNG BÁO

(V/v: Nghỉ lễ Giỗ Tổ, 30/4 và 1/5 năm 2015)

 Ban Điều hành Trung tâm Ngoại ngữ & BDVH miễn phí Thiện Nhơn - Chùa Lá Gò Vấp thông báo đến toàn thể giảng viên và học viên của Trung tâm về việc nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5 năm 2015 cụ thể như sau:

Thời gian nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương kết hợp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2015 của giảng viên và học viên tại Trung tâm được bố trí từ thứ ba ngày 28 tháng 04 năm 2015 đến hết thứ hai ngày 04 tháng 05 năm 2015.

Từ thứ ba ngày 05 tháng 05 năm 2015  tất cả các hoạt động giảng dạy của giáo viên và học viên tại Trung tâm được trở lại bình thường theo kế hoạch của năm học. Yêu cầu toàn thể giảng viên và học viên của Trung tâm thực hiện đúng theo thông báo này.

 

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ & BDVH MIỄN PHÍ

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

 

 

 

 

 Thích Nhuận Tâm

 


 

You are here: Home Category Blog THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ, 30/04; 01/05 năm 2015
Green Blue Orange Back to Top